Regulamin Kart Podarunkowych Pom-Pom.pl

I. Definicje

WYDAWCA – Pom-Pom Justyna Łuczaj, Katarzyna Perek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: NIP 9662115965 , REGON 36851002600000 , adres poczty elektronicznej: sklep@pom-pom.pl, numer telefonu:  +48 605 081 802

NABYWCA – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości podanej na wybranej Karcie Podarunkowej

KARTA PODARUNKOWA – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych  w sklepie Wydawcy; Karta Podarunkowa posiada unikalny alfanumeryczny  kod przypisany do danej Karty. Karty Podarunkowe możliwe do zakupu w sklepie Wydawcy mogą być w formie papierowej (fizycznej) lub w formie elektronicznej. Karta podarunkowa papierowa to bon z unikalnym kodem, wysyłana do nabywcy w formie wydrukowanej pocztówki. Karta podarunkowa elektroniczna to bon z unikalnym kodem, wysyłany do nabywcy na podany w zamówieniu adres e-mail w formie pliku zapisanego w formacie .pdf. Plik można zapisać na urządzeniu mobilnym lub samodzielnie wydrukować.

UŻYTKOWNIK – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w sklepie Pom-Pom.pl.

SKLEP Pom-Pom.pl – Sklep Internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.Pom-Pom.pl prowadzony jest przez Wydawcę

TOWARY – towary handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Wydawcy w Sklepie

II. Warunki Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej
2. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do uzyskania od Wydawcy świadczenia w postaci Towarów, do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej
3. Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie
5. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
6. Karta Podarunkowa jest bezterminowa.
7. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w sklepie Pom-Pom.pl.
8. W Sklepie Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.
9. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową jednorazowo.
10. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej przelewem bankowym, szybkimi płatnościami tpay lub gotówką za pobraniem.
11. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.
12. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
13. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Kart Podarunkowych po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
14. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. braku środków na Karcie Podarunkowej,
c. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych
d. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w punkcie 10 Regulaminu
15.Towary nabyte w sklepie Pom-Pom.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w sklepie Pom-Pom.pl
16. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.
17. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w punkcie 1. Regulaminu lub e-mailem na adres: sklep@pom-pom.pl .
18.. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
19. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
20. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej: www.pom-pom.pl.